Obchodné podmienky

OBCHODNÉ
PODMIENKY A PODMIENKY

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov
spoločnosti: Marek Baňas
Ulica a číslo: Antona Prídavka 4851/26
Mesto a PSČ: Prešov 08001
Štát: Slovenská republika
IČO: 51750007
DIČ: 1124477563

Bankové spojenie:

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK95 1111 0000 0012 8920 6003

Otváracia
doba:

Otvorené
nepretržite.

1) O registrácii

“Vyhlasujeme,
že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe na internetovom
obchode www.goodoffice.sk a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak
zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z
internetového obchodu www.goodoffice.sk

Ponukové
e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých
e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete
kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: goodoffice@goodoffice.sk

Objednávky
je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka
kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená
momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom
(záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu
medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením
kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými
podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto
obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom
samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci
si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť pred uzavretím kúpnej
zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa
výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia
nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o
ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej
ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy
nedôjde.

Všetky
objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej
expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a
bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená
s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný
elektronickou poštou – e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení
objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri
každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie
je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o
ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak urobíte
storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete
poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky na tel. čísle 0907 946 075 Pri zrušení objednávky je
nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Osobný odber

Objednávku
je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na
sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné
vyzdvihovať medzi 7:00-20:00 v Prešove po dohode na tel. čísle 0907 946 075.

Tovar doručovaný Slovenskou poštou – Obchodný balík

Poštovné, ak
nebude uvedené inak, je účtované podľa sumy objednávky a to pri sume od 0 do 100 € bude poštovné 5 €. Pri sume od 100,01 do 300 € bude poštovné 7 €.  Pri sume od 300,01 do 800 € bude poštovné 10 €. Pri nákupe nad 800 € bude poštovné zdarma. Uvedené ceny poštovného platia len pre dodaciu adresu na území Slovenskej republiky.

Balné je v
oboch prípadoch poskytované ZDARMA

Cena
nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ
nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení
zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o
opätovné doručenie. U týchto zásielok je možná komunikácia s dopravcom a máme
možnosť zásielku podrobne sledovať. V prípade záujmu vieme zákazníkovi
poskytnúť podacie číslo a zásielku vie sledovať sám.

U niektorých
obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže
byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere
spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR!
Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska,
uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave
nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je
zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania.

4) Záruka

Daňový
doklad nájdete v balíku, alebo Vám bude zaslaný na e-mailovú, ktorú ste zadali
do nášho systému pri objednávke. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným
na doklade. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom
päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie

V prípade,
že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len
“rozpor s kúpnou zmluvou”), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne
a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a
to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je
takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo
od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s
kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Na tovar
poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna
zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom
obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia
tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie
písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu
nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené
najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s
prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30
dní od doručenia.

Toto
ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania
tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní
od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej
zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar
zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako
protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba
čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a
započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade
povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia
iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu
cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje
skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu,
balenie a pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

na dodávku
tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar,
ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,

7) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré
zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Všetky
zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom,
ktoré pri doručovaní vznikajú.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

·
Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.

·
Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu
nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka
musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v
akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím
použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k
polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte
tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na
bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od
obdŕžania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné
náklady

8) Spôsoby úhrady

Platba
dopredu – tovar budeme expedovať po obdŕžaní platby na bankový účet

 

9) Bezpečnosť

Vaše osobné
údaje nebudú poskytované tretím osobám.

10) Reklamácie

V prípade,
že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte
podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je
popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

11) Reklamačný poriadok

Výrobky, na
ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie
ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom
závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade
reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite
výrobok na adresu – Marek Baňas, Antona Prídavka 4851/26,  080 01 Prešov.
Preprava je hradená stranou kupujúceho. Ako náhle budete vedieť kedy a kde
zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná
(vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju
prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite
baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie,
popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na
dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť.
Ihneď po obdŕžaní tovaru obdŕžite reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu
riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný
alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru
musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdŕžal, teda
napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za
škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z
neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími
udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani
poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len
riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v
katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie
a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom,
prípadne SMS.

Ďakujeme Vám
za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Obchodné
podmienky sú platné od 20.4.2019 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné
obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Osobnými
údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej
fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú
možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor,
napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor
alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej,
genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity
tejto fyzickej osoby.

Kontaktnými
údajmi zodpovednej osoby sú: Marek Baňas Antona Prídavka 4851/26, 08001 Prešov